جملات زیبا سی و نهم

رفتاریکانسان،آینهایاستکهاوچهرۀخودرادرآننشانمیدهد.

- ولفگانگ گوته - 

/ 2 نظر / 32 بازدید
کيميـــــــــا/ فريادسکوت

سلام کاملا" موافقم... جملاتي که از دهان ما بيرون مي آيند، درست مانند نوشتن ..مي توانند معرف شخصيت دروني ما باشند... حتي اگر نقش هم باشند..بالاخره يک روز خود واقعي شان را نشان خواهند داد.